چگونه تشخیص دهیم که زن باردار پسر در شکم دارد یا دختر؟(از کتاب قانون در طب)1- زنی که بار شکمش پسر است، در قیاس با زنی که جنس دختر را در بر دارد، رنگ و رویش خوب و زیباتر
است،
2- پرتحرک و
3- سبک خیزتر
4- پوست بدنش صاف تر
5- اشتهای خوراکش بیشتر و
6- پیامدهای بارداری در او سبک تر است
7- در طرف راستش احساس سنگینی می کند، زیرا اکثرا جنین نر از تخمه ای مایه می گیرد که به طرف راست
زِهدان ریخته است و
8- هرگاه جنین شروع بحرکت کرد، از طرف راست زِهدان حرکت می کند
9- هنگامی که برای اولین بار حجم پستان زنی که جنین نر در شکم دارد افزوده می شود و تغییر رنگ می دهد و
بویژه نوک پستان رنگ عوض می کند، این تغییرات از پستان راست شروع می شود.
10- شیر در وهله اول به پستان طرف راست می رسد و شیر ابتدا در پستان راست می تراود
11- نوک پستان زنی که بارش جنین نر است بیشتر به سرخرنگی می زند نه به سیاهرنگی
12- اگر زن ، جنین نر در شکم دارد، شیرش را آزمایش کنیم گوا هی می دهد . زن که جنین نر در شکم دارد اگر
شیر پستانش را بر قطعه آین های بدوشد و در آفتاب نگاه کند، گویی قطره جیوه یا دانه مروارید است که می درخشد،
گیر نمی کند و به راحتی فرو می آید
13- زنی که جنین داخل شکمش پسر باشد، رگ های پایش به سرخی تمایل دارند نه به سیاهی و
14- نبض دست راستش پرتر و پیاپی تر از نبض دست چپ است )النبض الأیمن منها أشد امتلاء و تواتر اً(
نسخه های عربی
15- گویند اگر زن باردار در حالی که ایستاده است و می خواهد راه برود، اول پای راست را حرکت داد نشان آن
است که بچه نرینه است و این مساله تجربه شده است
16- هرگاه می خواهد برخیزد بر دست راست تکیه می دهد و برمی خیزد
17- چشم راست زنی که جنینش پسر است از چشم چپش سبک تر حرکت می کند و سریع تر می گردد
18- جنین نر بعد از سه ماه در زِهدان می جنبد در حالیکه جنین مادینه پس از چهار ماه در زِهدان به حرک ت در
می آید
19- گویند آزمای ش دیگری هست که به وسیله آن می توان جنین نرینه را از جنین مادینه بخوبی تشخیص داد، و
آن این که یک مثقال زراوند ، ساییده و گرد مانند شود و با عسل بسرشد و کمی پشم سبزرنگ بدان بیالایند و ناشتا
در فرج زن گذارند و تا نیم روز بیرون نیا ورند، اگر آب دهان مزه شیرین داد جنین پسر است و اگر احساس تلخ
مزگی در دهان داشت جنین دختر است و اگر آب دهان هیچ تغییری نکرد، معلوم می شود که زن باردار نیست .
نمی توانم این آزمایش را صد در صد صحیح بدانم و باید بیشتر آزموده شود و بیشتر در این باره پژوهش گردد
تا سبب دانست ه شود . بویژه در این که چگونه و چرا دلیل بر وجود جنین نر یا ماده دارد؟ و چگونه و چرا برضد این
حالات دلیل بر نبودن جنین در شکم است؟ آنچه در حال وجود جنین نر در شکم مادر آشکار است،
20- پیدایش قَرحه زیاد در ساق پای مادر است و
21- ساق پای مادر به ورم های زیادی گرفتار می شود
احتمال می رود زنی که جنین نرینه در شکم داشته باشد اما جنین ناتوان و کم مایه باشد، پیامدهای بارداری در قیاس با زنی که جنین مادینه سالم و نیرومند در شکم دارد بدتر و شدیدتر بر او روی آورند.
22- خونریزی زایچگی) نفاس) در مادری که پسر زاییده است، در بیست و پنج تا سی روز است و مادر پاک می شود، اما خونریزی زایچگی در مادری که دختر آورده است، از سی و پنج روز تا چهل روز دوام می یابد و این
حالت اکثراً درست است.
23- یکی دیگر از آزمایشاتی که گوییا پزشکان از آن نتیجه گرفته اند و من هم ش نید هام، این است که زن باردار
شیر بر آب بدوشد، اگر شیر شناور بر آب ماند و زیر آب نرفت، جنین پسر است و اگر شیرکه از پستان زن باردار بر آب دوشیده شود و شناور نماند و ته رو باشد جنین دختر است
(قانون در طب، کتاب سوم، فن بیست و یکم، باب پنجم)

در خصوص شناختن جنین که نرینه یا مادینه است (از کتاب ذخیره خوارزمشاهی)

باید دانست که همچنان که معلوم شده است که آفریدگار تَبارک و تَعالی عادت چنان رانده است که فرزند از آب پدر و مادر آفریند همچنان نیز به تجربه معلوم شده است که هرگاه که آب مرد گرمتر و قوی تر از آب زن باشد فرزند نرینه آید خاصه اگر جماع پس از پاکی حیض اتفاق افتد و در شهرهای سرد و فصل زمستان و روزی که باد شمال آید فرزند، بیشتری نرینه تولد افتد زیرا حرارت میل به اندرون دارد و آب و رحم بدان سبب گرمتر باشد و در شهرهای گرم و در فصل تابستان و روزی که باد جنوب آید به ضد این باشد و گفته اند هرگاه که آب مرد از سوی راست او بیشتر آید و در رحم به جانب راست اوفتد فرزند نرینه آید اصلا اگر از سوی چپ مرد آید
و در رحم به جانب چپ افتد فرزند مادینه باشد و اگر از سوی چپ مرد در رحم ب ه جانب راست افتد فرزند مادینه افتد لکن مردخوی بود و اگر از سوی راست مرد در رحم به جانب چپ افتد فرزند نرینه آید لکن مخبث باشد و نیز گفته اند اگر جماع آن روز اتفاق افتد که زن از حیض غسل کرده باشد فرزند نرینه آید و تا پنج روز بگذرد هم نرینه آید و از پنج روز تا هشت روز مادینه آید و از پس هشتم تا روز یازدهم نرینه آید و از پس از آن خنثی آید. و باید دانست که هر زنی که آبستنی او به فرزند نرینه باشد نیکو رنگ تر و پاکیزه تر و بانشاط تر و جلدتر از آن باشد که آبستنی او به فرزند مادینه باشد و آرزوهای به او منِش گشتن و همه اَعراض بد کمتر باشد و نرینه در سوی راست جنبد از بهرآن معنی که پیش تر یاد شده است و نخست نشان آبستنی در پستان راست پدید آید و شیراز به قوام تر باشد و اگر قطره شیر او بر آینه چکانند و به آفتاب دارند همچون قطره جیوه یا دانه مروارید نماید و رنگ سر پستان او به سرخی گراید نه به س یاهی و نبض دست راست ممتَلی تر و متواتر تر باشد و هرگاه که ایستاده باشد و حرکت خواهد کرد نخست پای راست جنباند و هرگاه که برخواهد خاست اعتماد بردست راست کند
و حرکت های چشم راست او زودتر باشد و نرینه پس از سه ماه جنبیدن، مادینه از پس چهار ماه، درجمله احوال
زنی که به مادینه آبستن است هم بر خلاف آن باشد که به نرینه آبستن است لکن اگر نرینه نیز ضعیف و بدحال باشد احوال مادر همچون احوال آن است که به مادینه آبستن است و بدتر و ازجمله تدابیری که بدان معلوم توان کرد که بچه در شکم نرینه است یا ما دینه آن است که زراوند را بکوبند و به انگبین بسرشند و پشم پاره سبز بخویشتن بردارند بامداد ناشتا تا وقت نماز پیشین نگاه دارند و هیچ نخورند اگر آب دهان او شیرین شود بچه نرینه آید و اگر تلخ باشد مادینه باشد و اگر طعمی پدید نیاید نشان آن باشد که آبستن نیست .
خواجه ابوعلی سینا رحِمه الله می گوید : در این سخن نظر است و این را به تجربت حاجت است و مدت نفاس از پس فرزند نرینه بیست وپنج روز یا سی روز و از پس مادینه سی و پنج روز تا چهل روز میباشد
(ذخیره خوارزمشاهی، کتاب 6، گفتار 2. ، جزو باب 4)

[ پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:21 ] [ ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه